logo

Algemene Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig. Door het accorderen van een offerte van TyrTex verklaart u deze algemene voorwaarden bindend op u van toepassing.
Art. 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
a. TyrTex: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TyrTex: gevestigd aan de Zekeringstraat 17A te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67794483 ;
b. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie TyrTex een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen TyrTex en de klant;
d. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
e. wasgoed: de was die TyrTex in opdracht van de klant dient te laten wassen of stomen dan wel de was die TyrTex heeft laten wassen of stomen;
f. website: de website www.tyrtex.nl die door TyrTex wordt beheerd;
g. ophaalpunt: de locatie opgegeven door de klant waar het wasgoed opgehaald moet worden en waarnaar het wasgoed weer teruggebracht moet worden.
Art. 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TyrTex en de klant.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TyrTex, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden door TyrTex van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TyrTex vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.
Art. 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TyrTex opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop TyrTex haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is TyrTex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties, e-mailberichten, overeenkomsten of offertes binden TyrTex niet.
3.6 De diensten die op de website worden aangeboden kunnen worden gewijzigd.
3.7 Alle vermelde prijzen en tarieven op de website zijn exclusief btw.
3.8 TyrTex heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
Art. 4: Website
4.1 TyrTex garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2 TyrTex is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de website.
Art. 5: Gebruiksvoorwaarden
5.1 Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2 Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3 Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van TyrTex of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
Art. 6: Totstandkoming van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van TyrTex of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van TyrTex.
6.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt TyrTex de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van TyrTex heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van TyrTex.
Art. 7: Herroepingsrecht
7.1 De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
7.2 Indien de klant een ophaaldatum voor zijn wasgoed opgeeft die ligt binnen 15 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is het enkel mogelijk deze ophaaldatum op te geven indien de klant tijdens het bestelproces afstand doet
van zijn recht op ontbinding, zoals omschreven in artikel
7.3 De klant kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, na de nakoming van de overeenkomst, indien: a. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant; en b. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.
7.4 De klant kan aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.3 voldoen door tijdens het bestelproces aan te klikken dat hij ermee akkoord gaat dat begonnen wordt met de nakoming van de overeenkomst en door aan te klikken dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.
Art. 8: Uitvoering van de overeenkomst
8.1 TyrTex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. TyrTex zal zorgvuldig met het wasgoed omgaan.
8.2 TyrTex heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten.
8.3 TyrTex garandeert niet dat na het uitvoeren van werkzaamheden alle vlekken uit het wasgoed verwijderd zijn.
8.4 Wanneer het wasgoed meerdere behandelingen nodig heeft, zal TyrTex de kosten hiervoor in rekening brengen aan de klant aan de hand van de tarieven in de overeenkomst.
8.5 TyrTex kan op verzoek van de klant een overzicht opsturen van het aantal gewassen eenheden per wasdag ter verduidelijking van de factuur.
Art. 9: Verplichtingen van de klant
9.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TyrTex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TyrTex worden verstrekt.
9.2 Het ophaalpunt dient gelegen te zijn binnen het bezorggebied van TyrTex.
9.3 De klant is gehouden TyrTex onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het TyrTex onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.5 De klant vrijwaart TyrTex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
9.6 De klant dient goed te controleren voordat hij zijn wasgoed meegeeft aan TyrTex of het wasgoed zaken bevat die schade kunnen veroorzaken, zoals pennen, broches of aanstekers. Zaken die schade kunnen veroorzaken moeten door de klant uit het wasgoed verwijderd worden. Doet de klant dit niet, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Daarnaast dient de klant goed te controleren of in de zakken van zijn wasgoed geen waardevolle zaken zitten, zoals geld.
9.7 Indien de klant zijn verplichtingen jegens TyrTex niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is TyrTex gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Art. 10: Ophalen en terugbrengen van het wasgoed
10.1 TyrTex doet haar uiterste best het wasgoed op tijd op te halen bij het ophaalpunt en het wasgoed weer op tijd terug te brengen naar het ophaalpunt, TyrTex kan echter niet garanderen dat het wasgoed op tijd wordt opgehaald en op tijd wordt terugbracht. TyrTex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig ophalen of terugbrengen van het wasgoed.
10.2 In het geval een overeengekomen tijd van ophalen of terugbrengen niet wordt gehaald ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van TyrTex ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3 Indien de klant niet op de afgesproken tijd bij het ophaalpunt aanwezig is, waardoor TyrTex het wasgoed niet kan ophalen of terugbrengen, dan is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan TyrTex verschuldigd.
10.4 De klant is verplicht het teruggebrachte wasgoed in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
10.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat het ophaalpunt makkelijk toegankelijk is voor de voertuigen van TyrTex en dat er in de buurt van het ophaalpunt deugdelijke parkeergelegenheid is waar TyrTex haar voertuig kan parkeren.
Art. 11: Reclamatie
11.1 In het geval de klant het niet eens is met de factuur, kan de klant uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum reclameren door dit schriftelijk kenbaar te maken aan TyrTex door een mail te sturen naar info@tyrtex.nl onder vermelding van ‘reclamatie’.
11.2 TyrTex neemt de reclamatie alleen in behandeling wanneer er duidelijk aangegeven is waarom de klant het niet eens is met de factuur. Hiervoor dienen er bewijsstukken te worden meegestuurd.
11.3 Wanneer de reclamatie, de argumentatie voor de reclamatie, of de bewijsstukken hiervoor niet binnen 7 dagen na de betreffende factuurdatum zijn ontvangen vervalt het recht op vergoeding vanuit TyrTex aan de klant.
Art. 12: Abonnement
12.1 Indien de klant een bedrijf is en een abonnement bij TyrTex heeft afgesloten, dan gelden, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen opgenomen in dit artikel.
12.2 Indien op het overeengekomen tijdstip van ophalen geen wasgoed is of er moet een wijziging worden toegepast, dan dient de klant dat minimaal 3 uur voor het overeengekomen tijdstip van ophalen aan TyrTex te melden. Meldt de klant het korter dan 3 uur van te voren, dan wordt het standaard tarief voor de wasbeurt aan de klant in rekening gebracht.
12.3 Wordt door de klant meer wasgoed aan TyrTex meegegeven dan partijen zijn overeengekomen, dan rekent TyrTex het standaard tarief voor de wasbeurt zoals genoemd op de website, tenzij partijen daarover van te voren duidelijke andere afspraken hebben gemaakt.
12.4 Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Wordt het abonnement opgezegd, dan loopt het abonnement door tot aan het einde van de kalendermaand waarin het abonnement is opgezegd.
Art. 13: Retentierecht
13.1 TyrTex heeft het recht het wasgoed onder zich te houden, indien de klant de kosten voor de wasbeurt niet betaalt, indien van toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met TyrTex.
13.2 Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die TyrTex op de klant heeft, heeft betaald.
13.3 TyrTex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat TyrTex een beroep doet op haar retentierecht.
Art. 14: Betaling en facturatie
14.1 De klant zijnde een consument dient te betalen bij het terugbrengen van het wasgoed middels pinbetaling. De bezorger van TyrTex heeft een mobiel pinapparaat bij zich.
14.2 Indien de klant een bedrijf is, dan geschiedt facturatie maandelijks achteraf.
14.3 De klant dient ervoor te zorgen dat de betaling van de factuur binnen 14 dagen op de rekening van TyrTex is aangekomen, tenzij anders aangegeven op de ontvangen factuur.
14.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
14.5 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Art. 15: Klachten en klantenservice
15.1 Indien de klant constateert dat een item van zijn wasgoed ontbreekt, dan dient de klant dat binnen 2 dagen nadat het
wasgoed door TyrTex is teruggebracht via de e-mail aan TyrTex door te geven.
15.2 Zitten in het teruggebrachte wasgoed items die niet van de klant zijn, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk aan TyrTex te melden.
15.3 Voor klachten en/of vragen kan de klant contact opnemen met de klantenservice van TyrTex. De klantenservice van TyrTex is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer: 020-0000000
Via het e-mailadres: info@tyrtex.nl
Art. 16: Opschorting en ontbinding
16.1 TyrTex is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.2 Voorts is TyrTex bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3 TyrTex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst TyrTex ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.4 TyrTex is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of TyrTex de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van TyrTex op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.
Art. 17: Aansprakelijkheid en verjaring
17.1 TyrTex kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2 TyrTex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TyrTex is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, zoals het verkeerd opgeven van het adres van het ophaalpunt.
17.3 Het wassen en stomen van kleding, beddengoed e.d. brengt altijd risico’s met zich mee, zoals verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen. De klant accepteert deze risico’s. Derhalve kan TyrTex niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen van het wasgoed.
17.4 TyrTex kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan of slechte kwaliteit van een item van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, onvoldoende kleurechtheid, niet-roestvaste metalen aan een item of weeffouten.
17.5 De klant dient, bijvoorbeeld door middel van het raadplegen van het wasvoorschrift, zelf na te gaan of het aangeboden wasgoed geschikt is om normaal te laten wassen (dus geen handwas) of om te laten stomen. TyrTex kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien items van de klant beschadigd zijn doordat deze niet geschikt zijn voor normaal wassen of stomen.
17.6 TyrTex kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van zaken, zoals geld, die door de klant zijn achtergelaten in het wasgoed.
17.7 TyrTex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van TyrTex in, de klant eist dat een bepaald item toch gewassen of gestoomd wordt.
17.8 TyrTex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, immateriële schade, en schade door bedrijfsstagnatie.
17.9 Indien TyrTex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TyrTex beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TyrTex gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TyrTex beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TyrTex of haar ondergeschikten.
17.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens TyrTex vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens TyrTex kan aanwenden.
17.12 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens TyrTex handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die TyrTex daardoor lijdt of heeft geleden.
Art. 18: Overmacht
18.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van TyrTex liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van TyrTex of van haar leveranciers; diefstal; weersomstandigheden; het verbranden van middelen van vervoer van TyrTex of van haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
18.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van TyrTex.
18.3 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal TyrTex niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel TyrTex als de klant gehouden zijn om die te benutten.
18.4 Voor zover TyrTex ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TyrTex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Art. 19: Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 19.2 TyrTex verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met haar privacy statement die op de website staat.
Art. 20: Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van TyrTex, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, foto’s, e.d. die hij via de website of via de Facebookpagina van TyrTex heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
Art. 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op elke overeenkomst tussen TyrTex en de klant is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en TyrTex worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TyrTex gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat TyrTex schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Bespaar vandaag nog op uw waskosten!